Regionstyrets årsmelding

Tall per 31.12.2020

Foreninger

36

Beskrivelse

Menigheter

3

Beskrivelse

Direktemedlemmer

110

Beskrivelse

Årsmelding fra regionstyret

Året 2020 har uten tvil vært et meget spesielt år for landet vårt og ikke minst for arbeidet i regionen.

All rapportering vil bære preg av det. Men på tross av ytre omstendigheter, er vi takknemlige for at vi har kunnet stå i tjenesten. Sammen har vi vært med og muliggjort Normisjons visjon med fokus på barn og unge, misjon og fellesskap, om enn på en annen måte enn vi hadde sett for oss!

Regionstyrets arbeid

Regionstyret har hatt 8 styremøter og behandlet til sammen 50 saker. 

En viktig sak dette året har vært kjøp av lokaler for nytt misjonssenter.  5. februar 2020 vil være en merkedato for regionen, da det ble gjort vedtak om kjøp av Bjørnsonsgate 11 til formålet. Midler fra salget av Santalgården som ble tilbakeført til regionen november 2019, gjorde dette mulig. Regionstyret hadde nedsatt en prosjektkomité til å søke etter mulig lokale. I sin søken kom en over dette flotte bygget som i dag er vårt. 

I denne forbindelse fikk regionstyret en ny oppgave: å bli generalforsamling for Bjørnsonsgate 11 AS og velge styre for samme. (Se egen melding) Styret har gjennom året blitt orientert om utviklingen av misjonssenteret og støtte de valg som har blitt gjort.

Det nye styret fikk en viktig oppgave med å tenke over, hvordan utvikle arbeidet i regionen under en pandemi? Vi hadde investert i nye lokaler. Det var viktig for oss å opprettholde de ulike funksjoner, slik at vi kunne være en levedyktig organisasjon også etter pandemien. 

Hvordan skulle vi unngå permitteringer/oppsigelser?  

De ansatte ble utfordret til å tenke nytt, hvordan nå ut til barn og unge og misjonsfolket gjennom foreninger og fellesskapssamlinger. Vi er takknemlige for sangøvelser som har gått over nettet, zoommøter og annen kontakt vi har kunnet ha. Dette har vært med og opprettholdt arbeidet vårt og gjort at vi kan se fremover. Julesalget i Bergen ble også med stort hell gjennomført digitalt.

Ettersom vi etablerer et nytt misjonssenter var det ønskelig med et møte med normisjonsfolket lokalt. Det var planlagt møter i Sunnhordland, Norhordland og i Bergen. Et viktig tema her skulle være, hvordan en ser misjonssenteret i Bjørnnsonsgate 11 som hele regionen sitt senter? Dette møtet håper vi å kunne gjennomføre tidlig i 2021.

Regionstyret har sammen med de ansatte hatt en strategisamling som munnet ut i hvilke hovedområder, vi vil ha fokus på fremover. Disse er Felleskap/Misjon for alle, Ledertrening og utrustning, Studentarbeid, Kafé i BG 11 og diakoni. Tidlig i 2021 vil styret bli forlagt en plan for hvordan de ulike områdene tenkes konkretisert.

Våre misjonsforeninger viser stor utholdenhet og trofasthet i arbeidet og er en viktig bidragsyter til arbeidet vårt. Gjennom 2020 har det dessverre vært varierende hvordan en har kunnet ha sine møter, alt etter nasjonale og lokale anbefalinger innen smittevern. 

Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 var godt planlagt for gjennomføring på Breistein også dette året. Men som kjent ble Norge «nedstengt» 12. mars og vi hadde ingen mulighet til å møtes fysisk. Dette medførte at årsmøtet ble gjennomført via epost, også med valg av nytt styre.

Bruktbutikken på Askøy

Galleri Normisjon Askøy, som har vært et samlingsted for mange, har også måttet holde stengt i store deler av 2020. Her har vi arbeidet med å få ned husleiekostnadene uten at vi har lykkes med det. I utgangspunktet er det Normisjon ved felleskontoret som har inngått husleieavtale for bruktbutikken. Når ansvaret nå er overført til regionen, ser vi i større grad konsekvensene av høy husleie i forhold til inntjening. Heldigvis har en fått tilskudd fra staten pga pandemien som gir et bedre resultat enn det kunne vært.

Våre misjonærer

Våre misjonærer i Bangladesh, Gerd Eli og Hallgeir Haaland med barna Mathea, Jonathan og Kristoffer ble i mars hentet hjem pga pandemien. Til glede både for dem og vennene ute kunne de reise tilbake og fortsette arbeidet etter 5 måneder i Norge. 

Arbeidet med Agenda 1 i Mali og Bangladesh har foregått digitalt. Vi er også takknemlig for at dette arbeidet har begynt å sette fotfeste lokalt, slik at arbeidet har kunnet fortsette uten vår fysiske tilstedeværelse.

Driftsgrunnlag og økonomi

Driften av Normisjon Hordaland baserer seg hovedsakelig på gaveinntekter fra foreninger, fellesskap, private givere, basarer og messer og kollekter fra menigheter. Også noe offentlig støtte.
Vi er glade og takknemlige for alle gavene til arbeidet. Fordeling av gavene viser at fellesskapene våre har et stort internasjonalt engasjement. Dette må vi fortsette med. Samtidig ser vi at det er behov for endringer i fordeling av gaveinntekter. Normisjon sentralt har arbeidet med dette over en periode, men ennå ikke landet en ny struktur hva gjelder fordeling av inntekter. 

Regionstyret har nedsatt en prosjektgruppe med innsamling som fokus. En startet en prosess høsten 2020 med å få faste givere også til regionen. Flere har fått en telefon fra dem og flere vil få det i løpet av 2021. Vi håper mange vil melde seg som fast giver til regionen. Grunnen for at dette arbeidet intensiveres er at landsstyret gjennom sitt vedtak om overføring av midler fra salget av Santalgården og aksjer i K90 vedtok å stoppe overføring av husleie kr 100 000 samt tilskudd til drift kr 800 000 fra og med 2020. Vi har tatt dette opp med generalsekretær/landsstryret, men de fastholder sitt vedtak. Skal vi kunne opprettholde drift av regionskontoret og misjonssenter må vi også ha midler til drift. Vi er takknemlige for alle som vil være med og bidra her.

Takk

Regionstyret er takknemlig for alle som vil være med og muliggjøre Normisjons visjon «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag»

Dette året vil vi spesielt rette en takk til ansatte ved regionskontoret for fleksibilitet, velvilje til å tenke nytt og ta utfordringen om å skape digitale møteplasser for barn og unge, og fellesskap, det være seg foreninger eller forsamlinger.

Vi vil også rette en stor takk til alle medarbeidere ved Galleri Normisjon Askøy som har stått på i en utfordrende tid.

Takk til alle der ute som har bidratt til å opprettholde misjonsarbeidet på en eller annen måte, for givertjeneste og ikke minst forbønn. Vi trenger hverandre og vi trenger å stå sammen. 

Takk til menigheter og fellesskap som har oss med i givertjenesten og forbønnen.

I takknemlighet til Han som har bedt oss om å gå ut på hans løfter om å være med, ser vi med frimodighet frem mot 2021, da vi skal innvie og ta i bruk vårt nye misjonssenter.